WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ GÓRSKĄ

1.ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
Zawarcie umowy ze Szkołą Górską, następuje w chwili podpisania Zgłoszenia
przez Uczestnika imprezy.
Każdy Uczestnik imprezy wypełnia oddzielne Zgłoszenie. Za osobę
niepełnoletnią zgłoszenie podpisuje jej prawny opiekun.
Zgłoszenie można pobrać ze strony www i wysłać do biura Szkoły Górskiej pocztą na adres :

Schronisko Samotnia, Szkoła Górska, ul. Śnieżki 16, 58- 550 Karpacz lub
e-mailem na adres biuro@szkolagorska.com


Impreza organizowana przez Szkołę Górska dochodzi do skutku jeśli zbierze się 6 osób

2.PŁATNOŚCI
W momencie podpisania Zgłoszenia Uczestnik dokonuje wpłaty zaliczki w
wysokości 30% wartości imprezy. Zaliczka jest odliczana od pełnej
wpłaty. Pozostała kwota powinna zostać wpłacona najpóźniej w pierwszym
dniu trwania imprezy.W indywidualnych przypadkach terminy płatności mogą być uzgadniane z Biurem Szkoły Górskiej.Brak wpłat w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z imprezy.

Płatności dokonuje się na adres:

Schronisko Samotnia
ul. Śnieżki 16
58-550 Karpacz
lub osobiście w biurze Szkoły

Szkoła Górska zastrzega sobie prawo zmiany ceny z przyczyn od niej
niezależnych, w razie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności np.: wzrost
kursu dewiz, cen, paliwa, podatków i innych opłat. Szkoła Górska ma
obowiązek niezwłocznie powiadomić Uczestników o tym fakcie. Jeżeli
Uczestnik, powiadomiony o powyższych zmianach nie zgłosi rezygnacji w ciągu
3 dni, przyjmuje się ze wyraził zgodę na zmienione warunki uczestnictwa.

3.REZYGNACJE
Uczestnik powinien powiadomić Szkołę Górska o rezygnacji z imprezy.
Za termin rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania rezygnacji w biurze
Szkoły Górskiej. Szkoła Górska zwraca pełną wpłatę, wraz z zaliczką za udział Uczestnikowi w przypadku:
- odwołania imprezy przez Szkołę Górską
- jeżeli Uczestnik zgłosi rezygnację z powodu zmiany ceny.

W przypadku rezygnacji z udziału w imprezach z innych powodów, Szkoła
Górska potrąca z wpłat uczestnika:
- zaliczkę (chyba, że uczestnik, który rezygnuje z wzięcia udziału w imprezie wskaże osobę, która będzie uczestniczyć w tej samej imprezie, na tych samych warunkach)
- 70% ceny imprezy, gdy rezygnacja następuje na mniej niż 20 dni przed jej rozpoczęciem;
- 100% ceny imprezy, gdy rezygnacja następuje na mniej niż 7 dni przed jej rozpoczęciem, lub gdy uczestnik nie stawi się na nią.

Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie
wykorzystał w czasie trwania imprezy. Zwroty wpłat dokonywane będą w biurze Szkoły Górskiej lub na koszt Uczestnika drogą pocztową. Przy dokonywaniu zwrotów, Uczestnikowi nie przysługują odsetki od wpłat.

4.REKLAMACJE
Uczestnik ma prawo złożyć reklamację w ciągu siedmiu dni od daty zakończenia imprezy. Warunkiem rozpatrzenia przez Szkołę Górską reklamacji jest zgłoszenie przez Uczestnika w czasie trwania imprezy instruktorowi-pilotowi umotywowanych na piśmie zastrzeżeń . Przyczyną reklamacji nie mogą być okoliczności, za które Szkoła Górska nie ponosi odpowiedzialności jak np. warunki atmosferyczne, awarie, przymusowe postoje na granicach, konieczność poddania się czynnościom urzędowym itp. Szkoła
Górska nie odpowiada za niewykonanie zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli
takie niewykonanie jest spowodowane przez zdarzenie lub okoliczność siły wyższej.

5.POZOSTAŁE WARUNKI
Uczestnik imprezy zagranicznej winien posiadać ważne dokumenty upoważniające go do przekraczania granicy oraz zobowiązany jest przestrzegać przepisów
celnych, dewizowych i porządkowych w Polsce, krajach tranzytowych oraz kraju
docelowym. za ewentualne skutki nieprzestrzegania przez uczestnika tych
przepisów Szkoła Górska nie ponosi odpowiedzialności.

Od chwili rozpoczęcia imprezy uczestnik obowiązany jest stosować się do
wskazówek instruktora -pilota.

Szkoła Górska zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn od niej niezależnych np. decyzje władz państwowych, działanie siły wyższej, itp. i powiadomienia o tym uczestnika do dnia rozpoczęcia imprezy włącznie bez ponoszenia innych kosztów. Uczestnikowi nie przysługuje z tego powodu dodatkowe odszkodowanie prócz zwrotu wniesionych opłat .

Niniejsze "Warunki Uczestnictwa" wraz ze Zgłoszeniem stanowią integralną
część umowy.

Ewentualne spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy strony poddają
rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo sąd w Jeleniej Górze.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA